سه شنبه ٢٥ مرداد ١٤٠١ - 
Fmenu Not Found
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > ریاست > اساسنامه ها > اساسنامه مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از آب و غذا 
 
 

باسمه تعالی

اساسنامه مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از آب و غذا

ﻣﺎﺩه 1) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ بیماری‌های منتقله از آب و غذا ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗأﻣﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ: 

 ﻣﺎﺩﻩ 2)  ﺍﻫﺪﺍﻑ

-  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺸﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠوم پزشکی و میکروب‌شناسی جهت شناسایی و کنترل بیماری‌های عفونی منتقل شونده از طریق آب و مواد غذایی آلوده و ناسالم جهت ارتقای سلامت جامعه

- ﺍﻧﺠﺎﻡ پژوهش‌های ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻭ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ   

-  ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﻱ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ‌ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی

-  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ اپیدمیولوژی مولکولی، میکروب‌شناسی پزشکی، پاتومیکروبیولوژی، میکروب‌شناسی سلولی، مقاومت دارویی و سم‌شناسی میکروارگانیسم‌ها

-  ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ جوان در کشور و سایر نقاط جهت ارتقای کیفیت بهداشتی زندگی، آشنایی مراکز بهداشتی و درمانی با روش‌های نوین درمانی و تشخیصی عوامل اتیولوژیک عفونی تهدید کننده  سلامت جامعه، و تدوین استانداردهای بومی میکروب‌شناسی مواد غذایی و آب در کشور

-  ﻛﻮﺷﺶ ﺩﺭﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ

-  ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ سازمان‌های ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ 

ﻣﺎﺩﻩ 3) ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

ﺍﻟﻒ) ﺷﻮﺭﺍی عاﻟﻲ

ﺏ)  ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ

 

ﻣﺎﺩﻩ 4) ﺍﻋﻀﺎء ﺷﻮﺭﺍی عاﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

-     ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ شهید بهشتی

-      ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ شهید بهشتی

-      ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ شهید بهشتی

-      رئیس پژوهشکده

-      معاون پژوهشی پژوهشکده

-      ﺭﺋﻴﺲ مرکز

-      ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺗأﺋﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ پژوهشکده

ﻣﺎﺩﻩ 5) ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮﺭﺍی عاﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ:

  ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺮﻛﺰ

-   ﺗﺼﻮﻳﺐ طرح‌های ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ دانشگاه‌ها ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ سازمان‌های ﺑﻴﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

-    ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ فعالیت‌های ﻣﺮﻛﺰ

-    ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

-    ﺗﺼﻮﻳﺐ دستورالعمل‌ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﻮﺭﺍﻳﻌﺎﻟﻲ ﻭ دستورالعمل‌های ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ

-    ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻣﺮﻛﺰ

ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻳﻌﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ سیاست‌ها ﻭ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ‌ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. 

ﻣﺎﺩﻩ 6) ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻮﺭﺍﻳﻌﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻝ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﻲ‌ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ. 

ﻣﺎﺩﻩ 7) ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻳﻌﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ. 

ﻣﺎﺩﻩ 8) ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺮﻛﺰ: ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻋﻀﻮ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:

ﺍﻟﻒ)  ﺍﻋﻀﺎء ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ: ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴأﺕ ﻋﻠﻤﻲ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ و محققین ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ﺏ) ﺍﻋﻀﺎء ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ: ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴأﺕ ﻋﻠﻤﻲ پاره وقت از ﺳﺎﻳﺮ گروه‌های ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ دانشگاه‌ها ﻭ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ماده 9) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ:

ﺍﻟﻒ) ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

  ﺏ) ﻛﻤﻚ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺎﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ 

   ﺝ)  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺼﻴﺺ 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ 8/9/1393 ﺷﻮﺭﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ دانشگاه‌های علوم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ 9 ماده و یک ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﯾﺪ.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.